Privacyverklaring RAV Fryslân​

RAV Fryslân verwerkt dagelijks persoons- en medische gegevens die nodig zijn voor de zorgverlening. Wij vinden het belangrijk om hier met de grootst mogelijke zorgvuldigheid mee om te gaan. Ook de beveiliging van de gegevens die wij opslaan heeft continue onze aandacht.

Hoe wij omgaan met de verwerking van de persoonsgegevens en medische gegevens hebben wij vastgelegd in deze privacyverklaring. Wij vinden het belangrijk dat u weet wat er met uw gegevens gebeurt en hoe wij met uw gegevens omgaan.

Welke gegevens leggen wij van u vast?

De gegevens die wij van u vastleggen zijn uw naam- en adresgegevens, geboortedatum, burgerservicenummer (BSN), zorgverzekeraar en zorgverzekeringnummer. Daarnaast worden medische gegevens vastgelegd, die noodzakelijk zijn om goede zorg te kunnen leveren.
De medische gegevens bestaan uit de voorgeschiedenis die u verteld, het medicijngebruik en bijzonderheden zoals allergieën. Daarnaast wordt de medische reden waarom de ambulance op dat moment bij u komt vastgelegd. Alle handelingen die de ambulancebemanning verricht worden genoteerd in het elektronische patiëntendossier. Daarnaast kunnen we de hartmonitor koppelen aan het elektronische patiëntendossier. Dat betekent dat bijvoorbeeld het ECG (hartfilmpje)
ook is opgeslagen.
RAV Fryslân bewaart de (medisch) geregistreerde gegevens zolang als dat volgens de wet- en regelgeving noodzakelijk is. Dat is 15 jaar.

Hoe beveiligen wij gegevens?

Alle gegevens worden in een database opgeslagen. Gegevens die zijn opgeslagen in het systeem kunnen alleen worden geraadpleegd met een gebruikersnaam en een wachtwoord. Jaarlijks wordt wij gecontroleerd of er nog steeds aan de strenge veiligheidseisen wordt voldaan. Dat gebeurt aan de hand van de NEN 7510. Die geeft richtlijnen voor het treffen en handhaven van maatregelen ter beveiliging van de informatie.

Welke medewerkers mogen uw gegevens inzien?

Ambulanceverpleegkundigen kunnen alleen die ritformulieren inzien, waarbij ze zelf betrokken zijn geweest. Zijn ze niet bij u geweest, dan kunnen zij uw gegevens niet inzien.
Er zijn een aantal uitzonderingen, namelijk medewerkers die vanuit hun functie (beperkt) toegang hebben tot medische- en persoonsgegevens. Dit zijn onder andere de medisch managers ambulancezorg. Zij zijn arts en medisch eindverantwoordelijk voor de zorg die u heeft gekregen. Daarnaast een aantal verpleegkundigen die steekproefsgewijs patiëntendossiers bekijken of de verslaglegging van hulpverleningen goed is gegaan.
Ook de klachtenfunctionaris en de medewerker facturering kunnen bij de gegevens.
Iedere medewerker heeft een geheimhoudingsverklaring ondertekent bij indiensttreding.

Wie krijgen de informatie?

Alle gegevens kunnen wij naar de eigen huisarts en/of het ziekenhuis sturen, nog voordat u zelf in het ziekenhuis bent aangekomen.
Als u niet wilt dat uw gegevens worden doorgestuurd naar huisarts en/of ziekenhuis, dan kunt u dat kenbaar maken aan de ambulancebemanning. De ambulanceverpleegkundige vraagt niet specifiek om uw toestemming, omdat uw huisarts en/of het ziekenhuis de zorg voor u overnemen. Om dat goed te kunnen doen, is overdracht van uw gegevens noodzakelijk.
Verder worden de gegevens soms doorgegeven aan bijvoorbeeld een ziekenhuis of een landelijke organisatie zoals het RiVM in het kader van wetenschappelijk onderzoek (dergelijke aanvragen worden getoetst op basis van WMO, de ‘Code Goed Gebruik’, de ‘Code Goed Gedrag’, alsmede de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG)). Gegevens worden altijd geanonimiseerd, zo kunnen ze de gegevens niet koppelen aan u.

Kunt u de gegevens over uzelf inzien?

U heeft altijd het recht om de gegevens in te zien die door RAV Fryslân zijn vastgelegd. U dient hiervoor een schriftelijk en ondertekend verzoek in te dienen, met daarbij een kopie van uw (geldige) identiteitsbewijs. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Als blijkt dat gegevens in uw patiëntendossier niet juist zijn, kunt u vragen om correctie.
Verwijderen van uw patiëntendossier is in het kader van de wetgeving niet mogelijk.

Functionaris gegevensbescherming
RAV Fryslân beschikt over functionaris gegevensbescherming. Deze functionaris ziet toe op de toepassing en naleving van de AVG.

Autoriteit Persoonsgegevens en AVG

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de privacy wetgeving. Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop wij met deze naleving omgaan is het mogelijk om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

UMCG Ambulancezorg

t.n.v. H. Holt, Functionaris Gegevensbescherming

Vriezerweg 10

9482TB Tynaarlo

0592-312000

info@umcgambulancezorg.nl

Contactgegevens

Kijlstra Ambulancegroep Fryslân

t.n.v. M. van Keulen, Functionaris Gegevensbescherming

Ottolaan 2

9207 JR Drachten

0512 – 51 24 84
info@kijlstra.nl