RAV Fryslân

De Regionale Ambulancevoorziening Fryslân is als overkoepelende organisatie verantwoordelijk voor alle ambulancezorg in de provincie en de Meldkamer ambulancezorg (onderdeel van de Meldkamer Noord-Nederland). We zien erop toe dat de kwaliteit van de zorgverlening goed is en dat de ambulances binnen de wettelijk gestelde aanrijtijden op de plaats van bestemming zijn. Als patiënt mag u er bij ons op vertrouwen dat u in goede handen bent.

Schakel naar andere zorgverleners
De daadwerkelijk ambulancezorg wordt uitgevoerd door Kijlstra Ambulancegroep Fryslân en UMCG Ambulancezorg. Zij zorgen er met hun getrainde medewerkers en volledig uitgeruste voertuigen voor dat zij 7 dagen per week 24 uur per dag die hulp kunnen verlenen die nodig is. Hierbij gaat het zowel om spoedververvoer (zogenoemde A1-ritten) als om vervoer dat vooraf gepland kan worden. RAV Fryslân is vanuit de ambulancezorg ook de schakel naar andere zorgverleners. Zo wordt er nauw samengewerkt met politie, brandweer, ziekenhuizen, huisartsen, verloskundigen en andere zorgorganisaties. Allemaal in dienst van de inwoners van Fryslân.

L​andelijke dekking door 25 RAV's
In Nederland zijn 25 RAV's. Elke RAV is vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verantwoordelijk gemaakt voor de ambulancezorg in een specifieke regio. Met de 25 RAV's (en 25 regio's) is er gezorgd voor dekking over ons hele land.

RAV Fryslân heeft voor onze provincie een Meerjarenperspectief opgesteld. In dit plan wordt aangegeven hoe onze organisatie de kwaliteit van ambulancezorg in de meest ruime zin denkt te verbeteren. Naast de kwaliteit van de ambulancezorg gaat het hierbij ook om kwaliteitsverbetering die wij willen bereiken door samen te werken met andere instanties.

Om verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor de hele ambulancezorg in Fryslân, heeft RAV Fryslân ook een belangrijke rol ten aanzien van de Meldkamer Noord-Nederland. Het gaat dan alleen om de 'witte' kolom: het ambulancegedeelte. Het komt er op neer dat wij dit gedeelte van de meldkamer in de lucht moeten houden. Wij zijn er dus verantwoordelijk voor dat er altijd voldoende en deskundige centralisten werken. 
 

Patiënt Tevredenheidsonderzoek
Wij hechten veel waarde aan uw mening en uw ervaringen met betrekking tot het ambulancevervoer/ het contact met onze ambulancedienst. Naar aanleiding van een ambulancerit heeft u een brief gekregen met een vragenformulier. Dit vragenformulier kunt u hieronder ook online invullen.

Klik op de knop van voor het formulier dat op u van toepassing is:
A-vervoer (spoed) of B-vervoer (besteld vervoer).

Letter A

Letter B

Het invullen van de vragenlijst neemt maximaal 5 minuten in beslag en mag ook door uw familie of begeleider worden ingevuld. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend voor intern onderzoek gebruikt.

Alvast hartelijk dank!